Learn, volunteer, share

Projekt „Uč sa, buď dobrovoľník, podeľ sa“ navrhnutý SEEYN (South Eastern European Youth Network) sa vzťahuje na Višegrádsku prioritu 3: Regionálna spolupráca so zameraním hlavne na:

- zdokonaľovanie regionálneho zosieťovania mimovládnych organizácií a ostatných organizácií štátnej správy.

- rozvíjanie regionálnych výchovno-vzdelávacích projektov a študentských výmenných programov.

SEEYN so svojimi členskými organizáciami z krajín Západného Balkánu a partnermi z krajín V4 naplánoval tento projekt v snahe posilniť prepojenia a regionálnu spoluprácu/zosieťovanie medzi organizáciami štátnej správy zo Západného Balkánu a krajín V4 aktívnych v príprave a organizácii medzinárodných dobrovoľníckych pracovných táborov a mládežníckych výchovno-vzdelávacích výmenných pobytov. Projekt podporí facilitáciu know-how medzi členskými organizáciami SEEYN a ich partnermi z V4, obojstranne, potrebných pre kvaltnú prípravu a implementáciu tejto konkrétnej dobrovoľníckej aktivity.

 Navyše, okrem facilitácie know-how, projekt podporí aj plánovanie a následnú implementáciu dobrovoľníckych pracovných táborov, ktorá bude taktiež zahŕňať vývoj a prípravu výchovno-vzdelávacej zložky pre participantov projektu.

 Výchovno-vzdelávacia zložka bude obsahovať rozličné témy dôležité z hľadiska procesu integrácie krajín Západného Balkánu do EÚ (európske občianstvo, dobrovoľníctvo, interkultúrne učenie, sociálna inklúzia).

 Podieľajúc sa na aktivitách, participanti, predovšetkým mládež, lepšie pochopí reálie, rozdiely a podobnosti medzi krajinami Západného Balkánu a V4. Z toho dôvodu projekt nepriamo prispeje k Višegrádskej priorite 4,  aproximácii k Európskej únii výchovou a vzdelávaním, ako aj zvyšovaním povedomia dobrovoľníkov z krajín západného Balkánu o týchto procesoch.

Uskutoční sa 10 medzinárodných výchovno-vzdelávacích dobrovoľníckych táborov v každej zapojenej krajine.

Zapojené organizácie do projektu:

Beyond Barriers - Albánsko, Youth Information Agency- Bosna Hercegovina, Youth Peace Group Danube – Chorvátsko, Be International - Česká republika, INEX – Sdružení dobrovolných aktivit,Liria-I – Kosovo, Youth for Participation Association – Maďarsko, Youth Cultural Center – Bitola – Macedónsko, ADP ZID - Čierna hora, Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu – Poľsko, Young Researches of Serbia – Srbsko, C.A.R.D.O. – Slovensko, a čenské organizacii SEEYN.

Projekt je financovaný z Višehradského fondu V4.

Zdroj: C.A.R.D.O.

Galéria