Mladí bez práce a dobrovoľníctvo

Jedným z najväčších problémov Európskej únie v posledných rokoch je nezamestnanosť, predovšetkým nezamestnanosť mladých ľudí. Napriek veľkému úsiliu je momentálny stav taký, že približne 6 miliónov mladých Európanov vo veku do 25 rokov je bez práce. Bojovať s týmto stavom si kladú za cieľ všetky členské krajiny EÚ. Ako je však možné bojovať s nezamestnanosťou mladých, ktorí majú byť práve zdrojom fungovania spoločnosti? Podstatou tejto činnosti je investovanie do ľudského kapitálu, ktorý je podstatou pre plnohodnotné fungovanie spoločnosti. Čo by však malo byť prioritou v boji proti nezamestnanosti mladých ľudí? Myslíme si, že kľúčovým faktorom je poskytnúť priestor pre aktivitu, ktorou by sa nezamestnaní mohli rozvíjať, pracovať na sebe a tým pádom pracovať na zvyšovaní svojich šancí na uplatnenie sa. Jedným zo spôsobov ako investovať do ľudí je poskytnúť im dostatočný priestor na vykonávanie dobrovoľnícke aktivity. Nemusí sa jednať len o dobrovoľníctvo v rámci krajiny. Cenné skúsenosti človek nadobúda aj pobytom v zahraničí.

Medzinárodná organizácia The United Nations Volunteer hovorí o troch kľúčových charakteristikách dobrovoľníctva. V dobrovoľníckej aktivite možno nájsť jej základné charakteristiky ako je nezištnosť, nefinančná motivácia ale hlavne prínos pre adresáta činnosti ale aj samotného dobrovoľníka. Je dôležité si uvedomiť, že o dobrovoľníctve hovoríme len vtedy, keď konanie presahuje činnosť vykonávanú rutinne. Dobrovoľníctvo môžeme opísať aj ako dvojstranný vzdelávací proces, keďže raz sú dobrovoľníci ako príjemcovia, inokedy ako poskytovatelia informácií.

Prečo môže byť pre mladého človeka bez práce dobrovoľníctvo cestou svojho rozvoja? Keď si vezmete do úvahy všetky možné funkcie dobrovoľníctva, tak všetko je hneď jasnejšie. Dobrovoľník sa zaraďuje svojou činnosťou do skupiny a tým bráni vzniku možnej sociálnej izolácie, ktorú neraz vyvoláva nezamestnanosť. Chýbajúci pocit užitočnosti môže spôsobovať zhoršovanie psychického rozpoloženia jedinca a teda byť v kontakte s ostatnými prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti môže viesť k zvyšovaniu pocitu vlastnej užitočnosti, ale zároveň aj napĺňaniu zmyslu života. Po čase, keď je človek bez práce, môže mať pocit, že na nič nemá dosah, no práve vykonávaním konkrétnej činnosti si môže prinavrátiť tieto pocity dôležitosti. Takto strávený čas poskytuje tiež priestor pre vytváranie možností pre rozvoj kreativity a produkovanie nových nápadov.

Dobrovoľníctvo však môžeme brať aj ako nástroj sociálnej zmeny. Ideálom by bolo zamerať vnímanie dobrovoľníctva na Slovensku práve týmto smerom. Aj napriek tomu, že každá z definícií dobrovoľníctva hovorí o nezištných motívoch dobrovoľníka, čo určite nespochybňujeme, myslíme si, že je možné brať dobrovoľníctvo ako určitý spôsob investície do spoločnosti, jej budúcnosti. Myslíme si, že dobrovoľníctvo je spôsob, akým človek, konkrétne nezamestnaný občan vie ovplyvniť svoju uplatniteľnosť na trhu práce. Aj napriek tomu, že na Slovensku nemá dobrovoľnícka činnosť počas trvania obdobia nezamestnanosti veľkú tradíciu, myslíme si, že stojí za povšimnutie.

Joanna Saisan pomenúva konkrétne benefity dobrovoľníctva, kedy človek nepomáha svojou činnosťou len ostatným, ale aj sebe. Za jeden z kľúčových benefitov, ktoré dobrovoľníctvo prináša je považované intenzívne začleňovanie jedinca do spoločenského života, komunity. Nejde len o samotné budovanie kontaktov, ale vo veľkej miere ide aj o zvyšovanie sociálnych kompetencií, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie v dnešnej spoločnosti. Za najväčšie pozitívum z nášho hľadiska považujeme zmieňovanú príležitosť zvýšiť si svoje kariérne šance resp. získať skúsenosti v činnostiach, ktorým by sa chcel dobrovoľník venovať v rámci svojej práce. Nezanedbateľným je aj fakt, že práve prostredníctvom dobrovoľníctva sa človek začleňuje do komunity, ktorá môže byť neraz tvorená odborníkmi na konkrétnu činnosť. Práve pre absolventov bez praxe môže byť dobrovoľnícka skúsenosť jednou z tých, kde nadobudnú potrebné praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré počas štúdia nezískali.

Ak práve hľadáte prácu, alebo len neviete, čo robiť s množstvom voľného času, skúste pouvažovať o dobrovoľníctve. Síce nezískate finančnú odmenu, ale odmenou budú skúsenosti a vedomosti, ktoré ostanú na celý život.