V Nových Zámkoch sme šírili myšlienky dobrovoľníctva

21. október bol pre nás zaujímavý, mali sme totiž možnosť zúčastniť sa seminára s názvom "Možnosti uplatnenia absolventov škôl na trhu práce", ktorý sa konal v Nových Zámkoch pod záštitou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky a EURES Danubius.

Seminár bol obsahovo zameraný na možnosti podpory zamestnanosti a uplatnenia mladých ľudí na trhu práce. Prebiehal za účasti zástupcov Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Združenia pre rozvoj odborného školstva, Združenia mladých podnikateľov Slovenska, Slovenskej akademickej informačnej agentúry, Slovenského inštitútu mládeže IUVENTA, Národného dobrovoľníckeho centra CARDO a spoločností OSRAM a TREXIMA.

Ako predstavitelia dobrovoľníctva a toho čo dobrovoľníctvo ponúka, sme odprezentovali to, ako sa môžeme dostať Dobrovoľníctvom k zamestnaniu. Okrem našej témy tam vystúpilo aj viacero rôznych prezentácii na tieto témy:

Nezamestnanosť mladých v župe Györ-Moson-Sopron, Perspektívy mladých v praxi, Spoločenská nutnosť nových trendov vo výchovnom poradenstve na základných školách, Kľúčové východiská kariérového poradenstva na stredných školách, Duálne vzdelávanie – cesta k lepšiemu uplatneniu absolventov SOŠ, Motivácia absolventov škôl k podnikaniu a tvorbe pracovných miest, Štipendiá a granty na štúdium a výskum v zahraničí, Stratégia SR pre mládež na roky 2014 – 2020 a ISTP – Internetový sprievodca trhom práce.

Všetky tieto prezentácie budú čoskoro verejne dostupné na stránke UPSVaR v Nových Zámkoch.

Na podujatie boli pozvaní zástupcovia a výchovní poradcovia zo 62 základných škôl a 19 stredných škôl okresov Nové Zámky a Šaľa. Podujatia sa zúčastnili aj zástupcovia partnerských úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, zástupcovia partnerských úradov práce z Maďarska a metodici Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Seminár bol organizovaný v súlade s plánom aktivít cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius na obdobie 2013/2014 a spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie.

 

Ďakujeme za pozvanie a tešíme sa niekedy nabudúce!