Nadácia Orange - Grantový program pre optimistov 2015

Už tretí rok Nadácia Orange prostredníctvom Grantového programu pre optimistov podporuje iniciatívu a zaujímavé nápady jednotlivcov a neformálnych skupín, ktorí sa snažia zlepšiť fungovanie svojho okolia. Projekt pomáha nie len finančne podporiť tieto dobré nápady, ale rovnako sa zameriava na rozvíjanie dobrovoľníckej činnosti, ktorá je podmienkou na získanie grantu. Možno sa nejedná o klasickú formu dobrovoľníctva, ale je to možnosť ako pomôcť a zlepšiť život ľudí okolo seba.

Hlavným predpokladom pre udelenie finančnej podpory je verejnoprospešný charakter projektu a  využitie dobrovoľníckej práce. Maximálna výška grantu udeľovaná pre jeden projekt je 200 eur. Komisia bude pri predkladaných žiadostiach posudzovať hlavne predpoklad dlhodobého rozvoja projektu, možnosťzapojenia viacerých organizácií a ich následnej spolupráce, snahu o systematické riešenie problému na určitom území a celkový prínos finančnej podpory a projektu pre komunitu.Pre vybraných uchádzačov sú navyše k dispozícii taktiež vzdelávacie aktivity a konzultácie. Po ich absolvovaní je možné na projekty vypracované s podporou nadácie poskytnúť špeciálnu finančnú podporu až do výšky 2000 eur.

Hlavnými oficiálnymi cieľmi programu je podporovať jednotlivcov a neformálne skupiny k angažovanosti a podpore dobrovoľníckych aktivít, ktoré pozitívne pôsobia na rozvoj komunity. Grant je zameraný na finančnú podporu projektov, ktorých cieľom je úprava a skultúrnenie verejných priestranstiev (napr. vyčistenie parkov, vysadenie zelene, revitalizácia športovísk a ihrísk), úprava školských priestorov (napr. maľovanie tried, oživenie školských areálov), rozvoj komunity (napr. susedské stretnutia, oživenie tradícií) alebo podpora sociálnych tém (aktivity pre seniorov, klientov zariadení sociálnych služieb, detí v nemocniciach). Programy, ktoré nebudú mať verejnoprospešný a dobrovoľnícky charakter (dodávateľsky realizované projekty, rekonštrukcie, budovanie infraštruktúry, nákup zariadenia a pod.) nebudú týmto grantom podporené.

Na internetovej stránke Nadácie Orange nájdete zoznam projektov, ktoré boli z Grantu pre optimistov podporené v roku 2014.

Do Grantového programu pre optimistov je možné sa zapojiť prostredníctvom jednoduchého online formulára. Uzávierka návrhov je stanovená na 23.apríla 2015 o 24:00. Všetky bližšie informácie je možné nájsť na webovej stránke Nadácie Orange, prípadne prostredníctvom Centra pre filantropiu, ktoré grantový program administruje (0905 313 313, 0908 766 833, info@nadaciaorange.sk).