Konferencia Dobrovoľníctvo ako podpora udržateľného rozvoja

„To, čo spája väčšinu dobrovoľníkov s témou udržateľného rozvoja je angažovanosť, záujem o iných, o životné prostredie a ochota robiť veci s ohľadom na budúcnosť. Konferenciu o dobrovoľníctve sme prepojili s Agendou 2030 preto, lebo je to vysoko aktuálny dokument a dobrovoľníctvo s ním chceme prepájať na Slovensku od samého počiatku jeho vzniku“, povedala Zuzana Vinklerová, výkonná riaditeľka CARDO – Národného dobrovoľníckeho centra.

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj je medzinárodný dokument, ktorý prijali všetky štáty OSN v septembri 2015. Je súhrnom globálnych záväzkov, ktorými medzinárodné spoločenstvo reaguje na najzávažnejšie výzvy súčasnosti, ako sú zmena klímy, chudoba, zvyšujúce sa ekonomické a sociálne nerovnosti alebo neudržateľnosť prevládajúcich vzorcov výroby a spotreby.

Slovensko si určilo šesť národných priorít: Vzdelanie pre dôstojný život, Znižovanie chudoby a sociálna inklúzia, Smerovanie k znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí, Udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy, Dobré zdravie, Právny štát, demokracia a bezpečnosť.

Program konferencie:

Zodpovednosť za Agendu 2030 je na Slovensku rozdelená medzi Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktoré zodpovedá za vnútroštátnu implementáciu, a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré zodpovedá za implementáciu v medzinárodnom prostredí.

Viac o Agende 2030 sa môžete dočítať tu: https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/investicie/agenda-2030/index.html

Fotky ku konferencii: https://cloud.citadela.sk/share.cgi?ssid=0e9iF8A

Galéria