O organizácii

Štátna vedecká knižnica v Košiciach (ŠVK) patrí k najväčším knižniciam na Slovensku. V počte knižničného fondu jej patrí 2. miesto. Jej hlavnou náplňou sú služby širokej verejnosti. Je to kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia zameraná najmä na knižničnú, bibliografickú, výskumnú a vydavateľskú činnosť. Plní funkciu teritoriálneho strediska špeciálnej technickej literatúry. V rámci celoslovenskej pôsobnosti má špecializáciu na baníctvo, hutníctvo, aplikovanú geológiu a na ne nadväzujúcu ekológiu. Knižnica poskytuje konzultantské a poradenské služby ostatným knižniciam v kraji a vydáva občasník Knižnice Košického kraja.