O organizácii

Našim poslaním je prostredníctvom myšlienky dobrovoľníctva zvyšovať ľudský potenciál, zlepšovať kvalitu života a tým prispievať k budovaniu občianskej spoločnosti.V súčasnosti rozvíjame našu činnosť v dvoch hlavných programoch: Dobrovoľnícky program a Harm reduction program. Naše aktivity a činnosť: Organizačno-administratívna činnosť - vytvárame, spravujeme a aktualizujeme databázu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a organizácií s dopytom po dobrovoľníkoch a dobrovoľníčkach, - poskytujeme servis pre dobrovoľníkov, dobrovoľníčky a organizácie, - organizujeme stretnutia organizácií s uchádzačmi a uchádzačkami o dobrovoľnícke aktivity, - koordinujeme tím terénnych pracovníkov a pracovníčok poskytujúcich služby aktívnym užívateľom a užívateľkám drog v zmysle harm reduction Výchovno-vzdelávacia činnosť - organizujeme semináre, workshopy, tréningy a školenia na tému dobrovoľníctvo a harm reduction Osvetová činnosť - pripravujeme vlastné edukačné a informačné materiály - organizujeme kampane na podporu dobrovoľníctva Rozvoj vlastných dobrovoľníckych programov - rozvíjame vlastné dobrovoľnícke programy Opri sa o mňa, Srdce na dlani, Dobrovoľnícka kampaň Poskytovanie služieb v oblasti harm reduction - poskytujeme služby užívateľom a užívateľkám drog cez vybrané stratégie harm reduction (terénna sociálna práca, výmena ihiel a striekačiek, poradenstvo a iné) Práca s verejnosťou - spolupracujeme s podobne zameranými organizáciami - lobujeme v prospech dobrovoľníctva a harm reduction - iniciujeme spoluprácu sektorov