SHR (Slovenská Humanitná Rada)

Kontaktná osoba:
Michaela Guldanová
shr@changenet.sk

Adresa:
Budyšínska 1, 831 03 Bratislava
Tel. č.:
+421.2.5020 0500, 0917 904 237
Web:

O organizácii

Slovenská humanitná rada pôsobí na Slovensku od roku 1990. V súčasnosti združuje Slovenská humanitná rada viac ako 170 dobrovoľníckych neziskových organizácií na území celej republiky. Poskytuje im pomoc na činnosť a na humanitné projekty. Organizuje širokú škálu aktivít a podujatí. Postupne sa stala významným partnerom štátu v poskytovaní sociálnej starostlivosti a pomoci ľuďom v krízových životných situáciách. . . Dolezitou sucastou prace SHR je praca s cudzincami. Aktualny projekt ASAP 3 je zameraný na integráciu cudzincov s udeleným azylom a subsidiárnou (doplnkovou) ochranou medzi majoritnú spoločnosť Slovenskej republiky. Hlavným cieľom projektu je efektívne napomáhanie sociálnej a ekonomickej integrácie cudzincov s udeleným azylom a poskytnutou doplnkovou ochranou do majoritnej spoločnosti Slovenskej republiky, so zvláštnym zreteľom na zraniteľné skupiny prostredníctvom poskytovania komplexných služieb v rámci všetkých integračných dimenzií, t.j. jazykovej, ekonomickej a kultúrno-spoločenskej, pričom koncepcia projektu zdôrazňuje najmä riešenia s trvalým dopadom na proces a výsledky integrácie cieľovej skupiny. V rámci projektu Lepšia kvalita života pre všetkých IV je žiadateľom o azyl poskytovaná sociálna, psychologická a právna pomoc. Hlavným cieľom projektu je prispieť k neustálemu zlepšovaniu starostlivosti o žiadateľov o azyl formou poskytovania základných, doplnkových a sprievodných služieb. Tieto služby budú poskytované osobám nachádzajúcich sa v zariadení Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MÚ MV SR) v pobytovom tábore v Rohovciach a v Útvare policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove (UPZC), ako aj žiadateľom o azyl, ktorí vstúpili do pracovno-právneho vzťahu, alebo obdobného pracovného vzťahu a ktorí môžu byť ubytovaní aj mimo zariadení MÚ MV SR. Viac na www.nasiutecenci.sk.