O organizácii

Centrum sociálnych služieb TAU Turie je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj. Poskytuje celoročnú, týždennú pobytovú a ambulantnú formu sociálnej služby zdravotne ťažko postihnutým ženám /mentálne, telesne, zmyslovo a s kombináciou postihnutia/. Sme certifikované zariadenie bazálnej stimulácie. V súčasnosti je v CSS TAU umiestnených 93 zdravotne ťažko postihnutých dospelých žien. Jedná sa o klientov, ktorí z 2/3 nemajú žiadnych príbuzných, alebo títo o nich nejavia záujem a celý život sa premiestňovali zo zariadenia do zariadenia. V súlade s individuálnymi rozvojovými plánmi a s ohľadom na osobné danosti, stupeň a druh postihnutia a individuálny záujem klienta vykonávame pracovnú terapiu a sociálnu rehabilitáciu. Pracovné činnosti sú zamerané na vhodné a účelné využívanie voľného času s cieľom sebarealizácie v rôznych oblastiach života a na záujmovú činnosť zameranú na rozvoj zručností obyvateliek.