O organizácii

DAPHNE IAE je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody. Od roku 1994 sme zrealizovali viac ako 120 projektov v tejto oblasti. Svoje aktivity zameriavame najmä na nelesné ekosystémy, medzi ktorými sú vzácne a zarastajúce lúky, ubúdajúce mokrade, veľmi ohrozené rašeliniská i jedinečné slaniská či piesky. Pri ochrane, obnove a manažmente chránených území využívame prostriedky aplikovaného výskumu. Náplňou našej práce je okrem výskumu aj práca s rôznymi záujmovými skupinami, ktoré výrazne ovplyvňujú ochranu prírody. U nich sa snažíme zvyšovať povedomie najmä v oblasti manažmentu území a ochrany vzácnych biotopov. Okrem odborných aktivít v oblasti ochrany prírody kladieme veľký dôraz na environmentálnu výchovu a vzdelávanie, ktoré pokladáme za neoddeliteľnú súčasť procesu ochrany prírody a je preto súčasťou každého projektu. Zároveň realizujeme v Bratislave, Banskej Štiavnici a okolí pravidelnú environmentálnu výchovu na materských a základných školách, ktorým ponúkame ekovýchovné vzdelávacie programy a exkurzie vedené zážitkovou, poznávacou i hravou formou. Programy sú založené na interaktívnych metódach vyučovania a na aktívnom zapájaní žiakov. V rokoch 1999 – 2013 sa na našich programoch zúčastnilo takmer 70 000 žiakov materských, základných, stredných a vysokých škôl. Programy v Banskej Štiavnici nájdete na http://www.zivaucebnica.daphne.sk/ a realizuje ich Viera Lasáková lasakova@daphne.sk