O organizácii

Nezisková organizácia Depaul Slovensko prevádzkuje v Bratislave niekoľko zariadení, v ktorých poskytuje sociálne služby ľuďom bez domova. Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul s kapacitou 150 ľudí uplatňuje nízkoprahový prístup, t.j. jej služby sú dostupné aj sociálne vylúčeným skupinám ľudí bez domova, ktorí nie sú schopní splniť podmienky pre vstup do iných zariadení. V zariadení sa poskytuje o.i. prístrešie, strava, nevyhnutné ošatenie a obuv, realizácia základnej hygieny, základné sociálne poradenstvo, sprostredkovanie lekárskeho ošetrenia a liečenia zo závislostí. Útulok sv. Lujzy de Marillac a Útulok sv. Vincenta de Paul, ktoré disponujú spolu 55 lôžkami, poskytujú ubytovanie a celodennú opateru ľuďom bez domova, ktorých celková situácia je skomplikovaná ich zdravotným stavom a tiež tým, ktorí začali opäť pracovať a potrebujú preklenúť štartovacie obdobie, kým budú mať dosť prostriedkov na zabezpečenie riadneho ubytovania. Ošetrovňa sv. Alžbety je nízkoprahovým denným centrom a strediskom osobnej hygieny, v ktorom ľuďom bez domova poskytujeme okrem ošetrenia aj teplú polievku, možnosť osobnej hygieny, základné sociálne poradenstvo a nevyhnutné ošatenie a obuv.