O organizácii

ZZŽ MyMamy poskytuje strániace krízové poradenstvo ženám, obetiam násilia v párových vzťahoch a ich deťom, venuje sa základnému a špecializovanému sociálnemu poradenstvu pre túto cieľovú skupinu a poskytuje krátkodobé ubytovanie v zariadení núdzového bývania. Okrem krízového strániaceho poradenstva poskytuje aj právnu, psychologickú a terapeutickú pomoc a organizuje a vedie podporné skupiny pre súčasné a bývalé klientky a ženy so záujmom o témy rodovej rovnosti a rodovo podmieneného násilia. Hlavným cieľom našej činnosti je prispievať k zvýšeniu efektívnosti pomoci ženám a deťom, ktoré zažívajú násilie, prispieť k zvýšeniu informovanosti verejnosti o tejto téme, detabuizácii témy a zvýšeniu účinnosti prevencie v oblasti násilia v párových vzťahoch, keďže veríme, že je základným ľudským právom každého jedinca žiť v párovom vzťahu život bez násilia a strachu. Položartom a polovážne zvykneme hovoriť, že skutočnou misiou našej organizácie je jej zánik, čo by znamenalo, že nulová tolerancia násilia v spoločnosti dosiahla jeho úplnú elimináciu.