O organizácii

Občianske združenie TATRY je popredná environmentálna mimovládna organizácia, ktorá vznikla v októbri 2000 zo skupiny ľudí, ktorí sa podieľali na ochrane a tvorbe životného prostredia v podtatranskej oblasti od decembra 1998. Cieľom OZ TATRY je ochrana životného prostredia a kultúrneho dedičstva v podtatranskej oblasti v spolupráci so štátnymi a samosprávnymi orgánmi, podnikateľskými subjektami a ďalšími mimovládnymi organizáciami. Naša dlhodobá vízia je zadefinovaná v „Programe obnovy krajiny v podtatranskom regióne“, ktorý má nasledovné podprogramy:  Výchovno – vzdelávacie aktivity, Obnova nelesnej drevinovej vegetácie, Občiansky monitoring vodných tokov, Manažment chránených území a druhová ochrana, Propagácia bioproduktov a tradičných remesiel,  Ochrana zdrojov a hospodárenie s nimi.  Organizácia realizuje aj celoslovenské projekty a aktivity. Občianske združenie TATRY je členom medzinárodnej organizácie Danube Environmental Forum (DEF), Slovenskej klimatickej koalície, Agro – ekofóra a platformy Ekofórum. OZ TATRY je držiteľom nasledovných cien: japonskej environmentálnej ceny „Sasakawa Environmental Award“ (2000, 2002),  „Národnej ceny za kultúrne a prírodné dedičstvo 2004“,  Ceny Rady mládeže Slovenska za podporu práce s deťmi a mládežou – „MOST 2006“,  britskej environmentálnej ceny „International Green Apple Awards“ (2007),  Ceny odpadového hospodárstva „Zlatý mravec“ v kategórii inovatívny počin (2010),  Ceny Nadácie Orange za regionálny rozvoj (2011). Predseda OZ TATRY je držiteľom Ceny Liptova 2000 v kategórii Ochrana a tvorba životného prostredia.