O organizácii

Sme organizácia, ktorá sa snaží vytvárať možnosti pre mladých ľudí, ktorí chcú byť aktívni, skúšať a učiť sa niečo nové a získavať skúsenosti a vedomosti pre ich osobný a profesionálny rozvoj. Chceli by sme obohatiť vzdelávací, sociálny a kultúrny život mladých ľudí žijúcich v našej krajine, najmä mladých ľudí s nedostatkom príležitostí a pochádzajúcich z východu Slovenska.

Naša organizácia sa zameriava na rozvoj mládeže, pretože veríme, že mladí ľudia môžu hrať aktívnu úlohu vo verejnom živote a stať sa partnermi v rozhodovacích procesoch a byť riadiacou silou pri budovaní spoločnosti, v ktorej žijú. Chceli by sme prispieť k formovaniu novej úspešnej generácie, ktorá je odhodlaná zmeniť svet k lepšiemu.

Naše hlavné ciele sú:

  • zvýšiť uplatniteľnosť absolventov po skončení štúdia a napomáhať k ich osobnostnému a profesionálnemu rozvoju,
  • informovať a sprostredkovávať študentom a absolventom možnosti študijných pobytov, stáží a dobrovoľníckych programov v zahraničí,
  • podporovať európsku integráciu krajín západného Balkánu a konštruktívnu diskusiu o Európskej únii,
  • podnecovať k aktívnemu občianstvu a občianskej participácii predovšetkým mladých ľudí,
  • napomáhať pri budovaní a rozvíjaní občianskej spoločnosti založenej na princípoch demokracie, slobody, pluralitného a právneho štátu, spravodlivosti, zodpovednosti a solidarity,
  • presadzovať a hľadať riešenia pre zvýšenie transparentnosti pri alokácii verejných zdrojov,
  • zvyšovať právne povedomie občanov a podporovať a ochraňovať ľudské práva a slobody,
  • podnecovať k zodpovednému vzťahu k prírode a k zvieratám, presadzovať zdravý životný štýl a ochranu životného prostredia,
  • podporovať rozvoj regiónov a cezhraničnej spolupráce.

Naše motto je: Mládež nie je len prechodný stav na ceste k dospelosti, ale priestor pre vlastnú cestu, názory a riešenia – a presne takýto chýbajúci priestor chceme vytvoriť!