O organizácii

Poslaním občianskeho združenia SPOLUPÚTNIK je pomoc bezdomovcom integrovať sa do spoločnosti, vykonávať prevenciu bezdomovectva u sociálne znevýhodnených osôb a pozitívne vplývať na postoje verejnosti voči bezdomovcom.

Ciele a činnosti združenia sú:

  • a) vytvárať podmienky pre uspokojenie záujmu a potrieb občanov v oblasti voľného času, charity a humanitárnej pomoci.
  • b) práca so znevýhodnenými skupinami obyvateľstva, ako sú ľudia bez prístrešia, závislí, mládež po odchode z detských domovov
  • c) pracovný program- pomoc s umiestňovaním na trh práce
  • d) poskytovanie sociálnej prevencie prostredníctvom kontaktných miest
  • e) vytvorenie  denného centra pre ľudí bez domova
  • f) publikačná činnosť, tvorba a vydávanie propagačných materiálov pre potreby OZ
  • g) spolupráca so štátnymi inštitúciami, kultúrnymi a profesijnými spolkami, občianskymi a neziskovými organizáciami rovnakého alebo podobného zamerania v rámci SR  a zahraničia
  • h) vyvíjanie činnosti vedúcej k získavaniu sponzorských finančných a materiálnych darov, príspevkov a dotácií pre združenie
  • i) podporovanie osvety, kultúry, vzdelanosti a tvorivosti formou realizácie kultúrnych podujatí