O organizácii

ERCSR v súčasnosti združuje 11 kresťanských cirkví registrovaných podľa zákona č. 308/91 Zb. Má dve základné poslania – vnútorné a vonkajšie. Vnútorným poslaním ERCSR je prekonávanie rozdielov a upevňovanie jednoty medzi cirkvami, skvalitňovanie spolupráce medzi cirkvami i v jednotlivých cirkvách. Vonkajším poslaním ERCSR je prehĺbenie pôsobenia cirkví v občianskej spoločnosti s cie6om upevniť morálny profil spoločnosti, podporiť demokraciu v krajine a pomôcť občanom v krízových životných situáciách. ERCSR má svoje programy a pracovné komisie. Jeden z jej programov je zameraný na medzinárodné dobrovoľníctvo. V centre záujmu tohto programu stojí samotný osobný rozvoj mladých ľudí, ktorí sa zúčastňujú dobrovoľníckeho programu cez ich sociálnu prácu či už vo svojej krajine, alebo v zahraničí. Dobrovoľník sa bez nátlaku, sám z vlastnej vôle rozhoduje venovať svoj čas a skúsenosti v určitej konkrétnej oblasti, ktorú považuje za zmysluplnú a prospešnú. V konečnom dôsledku z tejto činnosti prosperuje nielen organizácia, ktorá dobrovoľníka prijíma, ale aj samotní dobrovoľníci.