O organizácii

DORKA, n.o. je zariadenie, ktoré pozostáva zo štyroch častí: Útulok pre rodiny s deťmi, Domov na pol ceste, Útulok pre mladých dospelých a Krízové stredisko. Príjemcami sociálnych služieb osamelé matky s deťmi, rodiny v kríze, mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti, mladí dospelí, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a deti v ohrození zdravia a života. Zriaďovateľom centra je Nadácia DeDo - Solidarita s deťmi z detských domovov a Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.