O organizácii

Sme Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami „Radosť“, ktoré vzniklo v rámci Neziskovej organizácie ZPP „Radosť“. Cieľmi ZPP „Radosť“ je naučiť psychicky chorých tešiť sa zo života aj s hendikepom, podnietiť verejnosť k tolerancii psychicky znevýhodnených občanov a odbúrať predsudky voči nim, naučiť príbuzných a verejnosť správnemu prístupu k psychicky chorým občanom, zvýšiť záujem verejnosti o problematiku duševného zdravia a prevencie pred duševnými poruchami