O organizácii

Trnavská arcidiecézna charita funguje na princípoch vzájomnej bratskej lásky, pomoci a podpory s dôrazom na aktívne pomáhanie k svojpomoci ľuďom v núdzi s ohľadom na celkový rozvoj osobnosti, zachovanie ľudskej dôstojnosti, dosiahnutie sociálnej spravodlivosti a udržanie spoločenského pokoja. Zabezpečuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby. Sociálne poradenstvo zabezpečuje pre závislé osoby, osoby prepustené z výkonu trestu, ľuďom bez domova, osamelým a chudobným jednotlivcom a rodinám prostredníctvom Centier človeku v núdzi v Trnave, Seliciach, Novom Meste nad Váhom a onedlho i v Seredi. Súčasťou charitatívnej činnosti je Agentúra domácej ošetrovateľskej služby Charitas s hlbokým ľudským rozmerom, ktorú poskytujú sestry bez toho, aby narušili prirodzenú a často prioritnú potrebu vážne chorého ostať v dôverne známom prostredí v Trnave a blízkych obciach. Trnavská arcidiecézna charita poskytuje i ucelenú opatrovateľskú starostlivosť pre chorých, telesne postihnutých, opustených alebo starých občanov charitatívnou službou v rodinách v Trnave a Šali. S problémom staroby a jej sprievodných javov súvisí i poskytovanie komplexných sociálnych služieb v Dome pokojnej staroby Cífer.