O organizácii

"VAGUS" - z latinčiny BLÚDNY, BLÚDIVÝ Názov "Vagus" sme si vybrali kvôli jeho významu - bludný, zblúdilý. Ľudia bez domova sú často tí, ktorí vo svojom živote zablúdili. Tí, ktorí na svojej ceste životom zablúdili potrebujú pomoc. Našou úlohou je sprevádzať ľudí bez domova bludiskom ich života tou správnou cestou. Občianske združenie VAGUS založili vo februári 2011 sociálni pracovníci, ktorí pôsobia v problematike ľudí bez domova niekoľko rokov ako terénni sociálni pracovníci - streetworkeri. Aktuálnym cieľom je záchrana, následné prevádzkovanie a plynulá činnosť projektu Streetwork. Dlhodobým cieľom je poskytovanie čo najkvalitnejších služieb pre ľudí bez domova pre čo najširší počet klientov. Parciálnymi cieľmi sú tie, ktoré naplnia víziu občianskeho združenia. Aktuálnym cieľom je prevádzkovanie a plynulá činnosť projektu Streetwork. Cieľom v oblasti koncepcie služieb pre ľudí bez domova je aj naďalej sa aktívne podieľať na prebiehajúcom vytváraní koncepcie v spolupráci s Magistrátom Hl. mesta Bratislava. Poslaním občianskeho združenia Vagus je prispievať svojou činnosťou k zvyšovaniu a stabilizácii kvality života ľudí bez domova, podieľať sa na tvorbe koncepčných prístupov k cieľovej skupine a vytvárať nové štandardy v práci s ľuďmi bez domova. Vízia OZ je udržanie existujúcich projektov a tvorba nových projektov, ktoré pokryjú nedostatočné množstvo služieb pre ľudí bez domova. V budúcnosti plánujeme pridanie denného streetworku, vytvorenie denného centra a prevádzkovanie projektu pre ľudí bez domova zameraného na zvyšovanie zamestnanosti. Samozrejmosťou je neustále skvalitňovanie existujúcich služieb, spolupráca so zahraničím a publikačná činnosť v danej oblasti. Plánujeme intenzívne pracovať s verejnosťou a tým zvyšovať akceptáciu bezdomovcov majoritnou spoločnosťou prostredníctvom kampaní. . V budúcnosti chce združenie založiť a budovať asociáciu terénnych sociálnych pracovníkov, ktorá by zaručovala profesionalitu a poskytovala poradenstvo pre prevádzkovateľov terénnych programov. Občianske združenie sa pokúša o vznik nových a udržanie existujúcich služieb v spolupráci so strategickými partnermi a podporovateľmi (napr. Proti prúdu o.z., Depaul Slovensko, Pedagogická fakulta UK – Katedra sociálnej práce, Prima o.z.). Jeden zo zakladateľov bol koordinátorom terénnej sociálnej práce v OZ Proti Prúdu a v súčasnosti koordinuje terénnu sociálnu prácu pre ľudí bez domova v Trnave. Zakladatelia majú taktiež skúsenosti s prácou s inými cieľovými skupinami (závislí, disfunkčné rodiny, postihnutí), manažmentom, fundraisingom a public relations. Občianske združenie Vagus bude pracovať na zlepšení a prevádzkovaní sociálnych služieb v Bratislave a bude sa snažiť zapojiť bezdomovcov do nových projektov.