O organizácii

Občianske združenie Marginal vzniklo v novembri 2009 pod názvom Marginal - lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Bratislava z iniciatívy Fondu sociálneho rozvoja a odborníkov pracujúcich v oblasti pomoci občanov, rodín a komunít ohrozených sociálnou exklúziou. Koncom roka 2012 prešlo občianske združenie zmenou stanov a zmenilo svoj názov na Marginal. Základným cieľom združenia je ochrana, rešpektovanie a podpora ľudských práv, základných slobôd a záujmov predovšetkým tých osôb, ktoré majú obmedzený prístup ku sociálnym, ekonomickým a kultúrnym zdrojom bežne dostupným väčšine občanov. Poslaním občianskeho združenia je predchádzanie sociálneho vylúčenia, aktivity na zlepšenie sociálnej inklúzie znevýhodnených skupín obyvateľstva, zvyšovanie možností uplatnenia marginalizovaných skupín obyvateľstva na trhu práce, rozvoj vzdelanostnej úrovne a rozvíjanie životných zručností znevýhodnených skupín obyvateľstva s cieľom prispieť k ich aktívnej participácií na dianí v spoločnosti a k plnohodnotnej integrácií do spoločnosti. Združenie sa zároveň usiluje o zvyšovanie uvedomenia a zmenu postojov majoritnej spoločnosti v smere, ktorý povedie k minimalizácií sociálneho vylúčenia určitých skupín spoločnosti a k rovnocennému spolužitiu na princípoch pluralizmu.

V súčasnej dobe medzi hlavné cieľové skupiny, na ktoré sa občianske združenie Marginal zameriava sú migranti, najmä skupina utečencov a v danej oblasti realizuje niekoľko projektov.