O organizácii

Sme nezisková organizácia zabezpečujúca nábor a oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi, výuku predlekárskej prvej pomoci pre verejnosť, súťaže pre deti a výučbu opatrovateliek. Pomáhame starým, osamelým a chorým spoluobčanom a angažujeme sa v pomoci v prípade živelných pohrôm a katastrof.