O organizácii

Poslaním združenia je: presadzovať záujmy seniorov, zvyšovať povedomie o význame aktivít pre seniorov a ich aktívnej roli v spoločnosti, byť poradenským centrom na zlepšenie orientácie a samostatnosti seniorov vo vybraných oblastiach (bývanie, financie, zdravie, trh práce, spoločnosť), zlepšovať integráciu seniorov do spoločnosti a medzigeneračnú komunikáciu, umožňovať ďalšie vzdelávanie seniorov a konkrétne využitie ich životných skúseností, poskytovať, organizovať a sprostredkovávať podujatia a služby pre seniorov a poskytované seniormi; samostatne i v spolupráci s partnermi, charitatívna pomoc rôzneho druhu pre sociálne slabších a postihnutých seniorov. Ciele združenia: Vytvárať podmienky pre výmenu skúseností a informácií v oblasti aktivít pre seniorov, ako aj pre realizáciu nasledovných aktivít: charitatívnych, vzdelávacích, kultúrnych, organizácia zábavných podujatí a akcií pre seniorov, v oblasti cestovného ruchu, športových, zdravotníckych, komunikačných, sprostredkovania práce pre seniorov a podpora ich zapojenia sa do pracovného procesu, rekvalifikácia seniorov, organizácia a sprostredkovanie rôznych služieb a pomocných prác pre seniorov, podpora a informácie ohľadom bývania pre seniorov, informácie a poradenstvo o domoch dôchodcov a spolupráca s nimi, finančné poradenstvo pre prípravu seniorov na aktívny dôchodok a jeho realizáciu, iniciovanie seniorov do sveta informatiky, sprostredkovanie kontaktov medzi seniormi. Ďalšie aktivity týkajúce sa aktívneho života seniorov: organizovať odborné podujatia, ako sú školenia, konferencie, semináre, workshopy a tým prispievať k riešeniu aktuálnych problémov v oblasti seniorov, nadväzovanie kontaktov a spolupráce so združeniami, nadáciami alebo právnickými osobami podobného zamerania v tuzemsku a zahraničí, predkladať návrhy a spolupracovať s kompetentnými orgánmi pri legislatívnych zmenách a opatreniach v oblasti aktivít pre seniorov a ich podpory, vytvárať kvalitné organizačné, sprostredkovateľské a poradenské služby vo všetkých oblastiach týkajúcich sa seniorov, vytvárať podmienky pre participáciu na činnosti združenia pre firmy, ktoré poskytujú poradenské a vzdelávacie služby v oblasti rozvoja zamestnanosti seniorov, alebo na ich realizácii, na zabezpečenie, podporu a rozvoj poslania a cieľov združenia realizovať propagačnú činnosť.