O organizácii

Predmet činnosti združenia, sledujúc stanovené ciele ochrany a podpory kultúrnych a spoločenských hodnôt bude spočívať najmä: v zriadení múzea mlynárstva a tradičných remesiel z oblasti Dechtíc a okolia, prípadne iné významné činnosti - v podpore vzniku dielní na výrobu tradičnej Habánskej keramiky – typickej pre daný región - v podpore originálnych projektov zameraných na remeslá vykonávané v danej oblasti, turizmu, kultúry a spoločenského povedomia - v podpore vzdelávania obyvateľov Dechtíc a okolia, najmä zriaďovaním mimoškolských aktivít pre deti a mládež - v podpore ďalších aktivít v oblasti vedy a techniky - v oboznamovaní verejnosti s najnovšími výsledkami vedeckého výskumu a ich prezentáciou a popularizáciou vhodnými verejnými prostriedkami. Predmet činnosti združenia bude ďalej aj: - presadzovať záujmy obce, v obytnej časti mlyna po rekonštrukcii vytvoriť etnografické múzeum z histórie Dechtíc a okolia - propagovať výsledky svojej činnosti na Slovensku, ako aj v zahraničí - vytvárať podmienky pre rozvoj turizmu a cestovného ruchu v regióne - organizovať semináre, konferencie a ďalšie odborné, ako aj laické podujatia s cieľom informovať širokú verejnosť - vzdelávať mládež a študentov najmä organizovaním mimoškolských aktivít.