Centrum pre filantropiu, n.o.

Kontaktná osoba:
Zuzana Thullnerová
cpf@changenet.sk

Adresa:
Kozia 11, 81103 Bratislava
Tel. č.:
02/54644682
Web:

O organizácii

Centrum pre filantropiu n.o. (CpF) vzniklo v roku 2002 ako nezisková organizácia, poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa zák. č.213/97. Bolo zaregistrované Krajským úradom v Bratislave, v Registri neziskových organizácií, č. OVVS-530/49/2002-NO. Štatút neziskovej organizácie Zakladateľmi sú Mgr. Boris Strečanský, Mgr. Zuzana Thullnerová a Mgr. Marcel Zajac. Účelom Centra pre filantropiu n.o. je svojou činnosťou, službami a programami: posilňovať mimovládne neziskové organizácie a ich postavenie v spoločnosti rozširovať hodnoty a modely darcovstva, dobročinnosti a dobrovoľníctva, ktoré sú vyjadrením vzájomnej solidarity a porozumenia medzi občanmi navzájom i medzi verejným a súkromným sektorom ďalej podporovať myšlienky participatívnej demokracie a pomáhať zvyšovať účasť občanov na rozhodovaní o otázkach verejného záujmu. Sme organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou. Máme bohaté skúsenosti s v poradenstve v oblasti sociálneho investovania a realizácií darcovských a rozvojových programov domácich i zahraničných subjektov v rôznych oblastiach života - od vzdelávania, cez sociálnu oblasť až po životné prostredie a aktivizmus. Čas nám umožnil získať hlboký prehľad o neziskovom sektore a o potrebách ľudí, ktorým slúži. Patríme medzi najväčšie grantové organizácie na Slovensku. Naše začiatky siahajú k roku 1992. Mnohí naši partneri, či ľudia, ktorí získali od nás grant si nás spájajú s menom ETP Slovensko, či programom Tvoja zem. Viac v časti História. Uvedomili sme si, že ľudí, ktorí dokážu tvoriť a byť nositeľmi zmeny je veľa, chýbajú im však prostriedky. Preto sme sa rozhodli hľadať darcov a donorov a inšpirovať ich, aby venovali svoje zdroje ľuďom, ktorí vedia dosiahnuť zmeny a robia tento svet lepším. Spolupracujeme s nadáciami, neinvestičnými fondmi, neziskovými organizáciami, obchodnými spoločnosťami i s jednotlivcami. Predovšetkým praktickými aktivitami sa snažíme podporovať a rozvíjať filantropické a charitatívne správanie a tiež prispievať do diskusie o vytváraní vhodného právneho a daňového prostredia pre darcovstvo a občiansku spoločnosť. Podporujeme dobrú prax v činnosti a riadení nadácií a firemnej filantropie. Prepájame rôzne prostredia a pomáhame vzájomnému porozumeniu a spolupráci pri realizovaní verejnoprospešných cieľov. Máme potenciál byť zdrojom inšpiratívnych myšlienok pre súčasných i budúcich darcov. Darcom pomáhame uskutočňovať ich filantropické a charitatívne ciele.