O organizácii

Dom sv. Anny je zariadenie sociálnych služieb, ktorý podľa zákona č. 448/2008 z. z je Domovom sociálnych služieb registrovaný na PSK. Zriaďovateľom je GKCH v Prešove, ktorá je právnickou osobou v zmysle z. č. 308/91 z. z. a je evidovaná ako účelové zariadenie cirkvi na Ministerstve kultúry SR. Dom sv. Anny vznikol 2.11.1999 na podnet rodičov handicapovaných detí z dôvodu, že v okrese Stará Ľubovňa neexistovalo nijaké zariadenie, ktoré by zastrešovalo starostlivosť o túto cieľovú skupinu. Názov zariadenia bol spojený s darovaním sošky sv. Anny od priateľov z Francúzskej charity, ktorá nám poskytla finančné prostriedky na začiatku spustenia aktivít DSS. V roku 2002 sme získali povolenie vykonávať sociálnu prevenciu a poskytovať sociálne poradenstvo. V školskom roku 2002/2003 sa pri DSS zriadila pomocná trieda, ktorá je detašovaným pracoviskom ŠZŠ Levočská v Starej Ľubovni, v ktorej sa poskytuje vzdelávanie ťažko kombinovane postihnutým deťom. Dom sv. Anny nadobudol dňa 01.10.2009 status chráneného pracoviska a zamestnáva dvoch zamestnancov s mentálnym postihnutím na 4 hodiny denne. Naše zariadenie sa snaží reagovať na individuálne potreby prijímateľov sociálnej služby, preto hľadá rôzne možnosti ako zlepšovať socializáciu handicapovaných detí a mladých ľudí... Čo u nás nájdete? V Dome sv. Anny (DsA) poskytujeme: - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby - sociálne poradenstvo - sociálna rehabilitácia ako pracovná terapia v štádiu prípravy, neskôr chránené dielne pre chlapcov a dievčatá - ošetrovateľská starostlivosť, ktorá je vykonávaná v koncepte bazálnej stimulácie - stravovanie 1 x denne - upratovanie a údržba ochranných odevov a pomôcok k osobnej hygiene. Starostlivosť o estetiku prostredia ma v náplni práce pomocný obslužný personál s mierou funkčnej poruchy nad 70% . V DsA zabezpečujeme v rámci sociálnej rehabilitácie: - pracovnú terapiu - záujmovú činnosť, ktorá spočíva v zavedení krúžkov: literárno – dramatický, spevácky, tvorivej dielne. V DsA utvárame podmienky na: - vzdelávanie, ktoré je vytvorené pomocnou triedou variantu „C“ V DsA poskytujeme ambulantnú formu sociálnej služby do 4 hod. a nad 4 hod. denne V DsA sa poskytuje sociálno – výchovná činnosť, ktorá sa realizuje na základe individuálneho rozvojového plánu prijímateľov sociálnych služieb. Prostredníctvom diagnostiky zisťujeme individuálne schopnosti, možnosti, potreby a záujmy prijímateľa sociálnej služby a na základe toho stanovujeme individuálny rozvojový plán prijímateľa sociálnych služieb. Ošetrovateľská starostlivosť: Prijímatelia sociálnych služieb sú vedení k sebaobsluhe pri vykonávaní základných životných potrieb, osvojujú si základné hygienické návyky, a upevňujú si zručnosti pri stravovaní V ošetrovateľskej starostlivosti začíname využívať koncept bazálnej stimulácie ktorej cieľom je vnímať seba samého a okolitý svet. Vďaka schopnosti vnímať sa učíme pohybovať a komunikovať. Vnímanie umožňuje pohyb a naopak komunikácia je umožnená vďaka pohybu a vnímaniu. Bazálna stimulácia rešpektuje rôzne vývojové stupne schopnosti vnímať v ktorých sa človek práve nachádza. V koncepte bazálnej stimulácie podporujeme: - stimulácia vnímania vlastného tela - rozvoj vlastnej identity - umocnenie vnímania okolitého sveta - umocnenie nadviazania komunikácie so svojim okolím - zvládnutie orientácie v priestore a čase - fyzické schopnosti - zlepšenie funkcií organizmu Koncept bazálnej stimulácie podporujeme preto, lebo sa uplatňuje predovšetkým u detí a dospelých s poruchami vnímania, hybnosti a komunikácie, u prijímateľov soc. služby predovšetkým nekľudných, dezorientovaných. Koncept bazálnej stimulácie pracuje s dotykom a kladie veľký dôraz na kvalitu dotyku. Najnáročnejšou úlohou poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti je pochopiť potreby prijímateľa soc. služby, poznať a porozumieť spôsobu komunikácie a na základe toho mu poskytnúť priestor pre orientáciu, istotu a ďalší rozvoj jeho osobnosti. Záujmová činnosť Naše krúžky Spevácky krúžok Spev je možnosťou ako prejaviť nadanie, ktoré u našich prijímateľov sociálnej služby rozvíjame a umožňuje im zúčastniť sa verejných vystúpení a prežiť zážitok z úspechu. Spev prezentujeme za doprevádzania gitary. Literárno – dramatický krúžok Práca s knihou, hovoreným slovom a recitovanie básni pri rôznych príležitostiach v zariadení aj takto rozvíjame slovnú zásobu. Krúžok tvorivej dielne Zhotovujeme výrobky z rôznych druhov materiálu: papier, textília, modurit a modelovacia hmota. Pracujeme s drevom, papierom, kameňom, iným materiálom a rozvíjame ďalšie techniky pracovnej činnosti. Zaujalo Ťa naše zariadenie a chceš prísť k nám? Postup pri prijímaní do zariadenia Prijímanie klientov do zariadenia od 01.01.2009 upravuje zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. 1. Podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na odbor sociálnych vecí Prešovského samosprávneho kraja spolu s lekárskou prílohou. 2. Prešovský samosprávny kraj vydá rozhodnutie, ktoré musí nadobudnúť právoplatnosť 3. Podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby spolu s prílohami priamo do zariadenia DSS Dom sv. Anny, Stará Ľubovňa.