O organizácii

Zariadenie sociálnych služieb - Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby - poskytujeme celoročný pobyt pre seniorov odkázaných na pomoc inej osoby, na dobu neurčitú

- poskytujeme pobyt na dobu určitú klientom, ktorí sa ocitli v mimoriadnej situácii a potrebujú na tento čas starostlivosť, ktorú im nemôžu v danej chvíli poskytnúť blízky príbuzní