O organizácii

Ciele združenia:

Vytvárať podmienky pre výmenu skúseností a informácií v oblasti aktivít pre seniorov, ako aj pre realizáciu nasledovných aktivít: charitatívnych, vzdelávacích, kultúrnych, organizácia zábavných podujatí a akcií pre seniorov, v oblasti cestovného ruchu, športových, zdravotníckych, komunikačných, sprostredkovania práce pre seniorov a podpora ich zapojenia sa do pracovného procesu, rekvalifikácia seniorov, organizácia a sprostredkovanie rôznych služieb a pomocných prác pre seniorov, podpora a informácie ohľadom bývania pre seniorov, informácie a poradenstvo o domoch dôchodcov a spolupráca s nimi, finančné poradenstvo pre prípravu seniorov na aktívny dôchodok a jeho realizáciu, iniciovanie seniorov do sveta informatiky, sprostredkovanie kontaktov medzi seniormi. 

Ďalšie aktivity týkajúce sa aktívneho života seniorov:

  • ​​organizovať odborné podujatia, ako sú školenia, konferencie, semináre, workshopy a tým prispievať k riešeniu aktuálnych problémov v oblasti seniorov,
  • nadväzovanie kontaktov a spolupráce so združeniami, nadáciami alebo právnickými osobami podobného zamerania v tuzemsku a zahraničí,
  • predkladať návrhy a spolupracovať s kompetentnými orgánmi pri legislatívnych zmenách a opatreniach v oblasti aktivít pre seniorov a ich podpory,
  • vytvárať kvalitné organizačné, sprostredkovateľské a poradenské služby vo všetkých oblastiach týkajúcich sa seniorov,
  • vytvárať podmienky pre participáciu na činnosti združenia pre firmy, ktoré poskytujú poradenské a vzdelávacie služby v oblasti rozvoja zamestnanosti seniorov, alebo na ich realizácii,
  • na zabezpečenie, podporu a rozvoj poslania a cieľov združenia realizovať propagačnú činnosť.