O organizácii

Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava je zariadenie sociálnych služieb, ktoré poskytuje sociálne služby mužom i ženám. Našimi prijímateľmi sociálnych služieb sú prevažne seniori s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia.

Chcel /a by si pomôcť? Aká by bola tvoja dobrovoľná činnosť? ☻

Ako dobrovoľník budeš v rámci vykonávania dobrovoľníckej činnosti
vytvárať a zabezpečovať program pre prijímateľov Centra sociálnych služieb- Jesienka Myjava najmä v nasledovných oblastiach:

 

 • sprievod na vychádzku
 • sprievod na kultúrne podujatia
 • sprievod do knižnice alebo múzea
 •  pomoc pri terapeutických činnostiach – práca v skupine – vytváranie výrobkov pri terapiách
 • individuálne rozhovory s prijímateľmi sociálnej služby
 • pomoc pri vyplnení voľného času – spoločenské hry
 • pomoc pri zapájaní do fyzickej aktivity – športové aktivity
 • účasť na pripravovaných akciách ako aktívni animátori
 • nacvičovanie tancov, divadla, prípadne iných pohybových aktivít
 • záhradnícke práce a pomoc pri úpravách areálu, z dôvodu vytvárania estetického prostredia pre prijímateľov sociálnej služby 
 • rekreačná  a poznávacia činnosť vo forme vychádzok a krátkych výletov