O organizácii

Asociácia Divadelná Nitra organizuje od roku 1992 najväčší medzinárodný divadelný festival, Medzinárodný festival Divadelná Nitra. Okrem festivalu realizuje aj rôzne projekty neformálneho vzdelávania ako V4@Theatre Critics Residency, Ako na divadlo, Aj toto je umenie, Darujem ti tulipán. Od roku 2018 pôsobí v medzinárodnej sieti Be SpectACTive!, ktorej výstupmi sú rôznorodé participatívne aktivity a produkcie. Zmyslom existencie Divadelnej Nitry je prispieť k prehĺbeniu vzťahu občanov tohto štátu i jeho reprezentácií k umeniu. Preto sa festival i rovnomenná asociácia snažia nielen prezentovať rôzne druhy umenia, ale aj sprostredkovať hodnoty umenia verejnosti, naučiť ju vnímať náročnejšie tvorivé postupy, rozumieť posolstvu diel a umeleckej výpovedi, podporovať vedomie rozmanitosti kultúr, rozvíjať kreativitu, emocionalitu a etické hodnoty.