Centrum sociálnych služieb v Zákamennom

Kontaktná osoba:
Magdaléna Stoláriková
megystolarikova@gmail.com

Adresa:
Centrum sociálnych služieb Zákamenné Ulica Vyšný Koniec č.559/55 029 56 Zákamenné
Tel. č.:
0918862946
Web:

O organizácii

Centrum sociálnych služieb Zákamenné, poskytuje sociálne služby rôznorodej skupine klientov. Ide o klientov, ktorých zdravotný stav vyžaduje dohľad, opateru, alebo pomoc inej osoby tak, ako si to vyžaduje zdravotný stav danej osoby. Centrum sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné sa vnútorne člení na tri pracoviská : Zákamenné, Oravská Lesná, Zubrohlava .V zariadení sa snažíme vytvárať priestor pre sebarealizáciu klientov, podporovať ich socializáciu a v čo najväčšej miere vytvárať pocit domova a súkromia s rešpektovaním a dodržiavaním základnej charty práv a slobôd.

Dobrovoľník svojou prítomnosťou môže:

1.Pomáha prijímateľom sociálnych služieb prekonať samotu a vyplniť ich voľný čas – 
spoločenskými hrami, športovými aktivitami, divadelnými predstaveniami a pod.

2. Pomáhať pri organizovaní kultúrnych, športových, telovýchovných a vzdelávacích podujatí, pôsobí
ako aktívny animátor.

3. Realizovať lektorskú činnosť.

4. Sprevádzať prijímateľov sociálnych služieb na vychádzke, na kultúrne podujatie, do knižnice, do
obchodu a pod.

5. Podporovať zapájanie sa prijímateľov sociálnych služieb do pohybových aktivít a športu.

6. Pomáhať pri arteterapii.

5.Podporovať samostatnosť prijímateľa sociálnych služieb pri aktivitách každodenného života.

7. Podporovať sebaobslužné činnosti prijímateľa sociálnych služieb pri obliekaní, úprave zovňajšku,
stolovaní a upevňovaní hygienických návykov.

8. Podporovať rozvoj kognitívnych funkcií, komunikačných schopností, orientáciu v známom
a neznámom prostredí.