O organizácii

Sme občianske združenie, ktoré chráni prírodu a krajinu, presadzuje spoločenskú spravodlivosť, podporuje vyvážený rozvoj regiónov a posilňuje účasť občanov na rozhodovaní o veciach, ktoré považuje za verejný záujem. Chceme žiť v slobodnej spoločnosti, ktorá uznáva ekologické limity, chráni biologickú a kultúrnu rozmanitosť a uprednostňuje potrebu vytvárať podmienky pre kvalitný život budúcich generácií pred krátkozrakým rastom materiálnej a energetickej spotreby súčasnej generácie.