O organizácii

ČO SME: Klub Pathfinder je ako dobrodružná krajina pre malých i veľkých. Sme celosvetová organizácia skautského typu pre deti, mladých ľudí ale aj dospelých. Pathfinder Slovensko je tiež súčasťou tejto celosvetovej organizácie. Spolupracujeme tiež s ďalšími detskými a mládežnickými organizáciami, s cirkvami i nezávislými klubmi, ktorí sa zameriavajú na prácu s deťmi a mládežou. Deti sú organizované v oddieloch vedených dospelými vedúcimi, ktorí pre ne pripravujú rôzne zaujímavé aktivity zamerané na zmysluplné využívanie voľného času. V rámci týchto aktivít môžu deti a mladí ľudia využiť svoju energiu a potenciáol, ktorý sa v nich skrýva. Cieľom činnosti klubu Pathfinder je snaha podporiť rozvoj osobnosti detí a mladých ľudí, a to v oblasti fyzickej, duchovnej i mravnej, s dôrazom na vytváranie pozitívneho vzťahu k prírode, spoločnosti i jednotlivým ľuďom v duchu kresťanských zásad. KOHO HĽADÁME: V Žilinskom kraji hľadáme dobrovoľníkov, dobrovoľníčky, ktorí by chceli dlhodobo či krátkodobo spolupracovať pri práci s deťmi. ČO DOSTANEŠ: Všetko to, čo si ochotný dať + ešte niečo navyše :-) Predstavujeme aj príležitosť pre tých, ktorí si hľadajú odbornú prax v oblastiach voľného času a záujmovej činnosti, prevencii sociálno-patologických javov. Potvrdzujeme aj príslušné formuláre k praxi. Tešíme sa na teba! (p.s.: naozaj :-)