O organizácii

Centrum Slniečko, n.o. je nezisková organizácia, ktorá vznikla 14. 1. 2000 v Nitre. Misiou a hlavným poslaním organizácie je napomáhanie k účinnému a komplexnému riešeniu problematiky týraných a sexuálne zneužívaných detí a obetí domáceho násilia v zmysle zabezpečenia a ochrany základných ľudských práv a slobôd; poskytovanie všeobecne- prospešných služieb deťom a rodinám s deťmi v krízových životných situáciách. Centrum Slniečko, n.o. má za cieľ: - poskytovať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, sociálnych služieb a poradenstva týraným, sexuálne zneužívaným deťom, obetiam domáceho násilia, deťom a rodinám s deťmi v krízových životných situáciách za účelom zabezpečenia odbornej a komplexnej pomoci; - vytvárať a prevádzkovať zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, sociálnych služieb a poradenských centier pre rodiny a pre obete domáceho násilia; - zvyšovať informovanosť verejnosti a šíriť preventívne programy zamerané na predchádzanie a včasné identifikovanie násilia páchaného na deťoch, ženách, rodinných príslušníkoch; - podieľať sa na príprave návrhov zameraných na účinnejšiu ochranu detí vo všeobecnosti a detí u ktorých je podozrenie, že boli týrané, sexuálne zneužívané a ochranu obetí domáceho násilia.