O organizácii

Sme občianske združenie detí a mládeže skautského typu. Deti sú organizované v oddieloch vedených dospelými vedúcimi, ktorí pre ne pripravujú rôzne záujmové aktivity zamerané na zmysluplné využívanie voľného času. V rámci týchto aktivít môžu deti a mladí ľudia využiť svoju energiu a potenciál, ktorý sa v nich skrýva. Cieľom činnosti klubu Pathfinder je snaha podporiť rozvoj osobnosti detí a mladých ľudí a to v oblasti fyzickej, duchovnej i mravnej, s dôrazom na vytváranie pozitívneho vzťahu k prírode, spoločnosti i jednotlivým ľuďom v duchu kresťanských zásad.