Centrum voľného času

Kontaktná osoba:
Marta Hanečáková
cvc@cvc.sk

Adresa:
Farbiarska 35, 06401 Stará Ľubovňa
Tel. č.:
+421524321504
Web:

O organizácii

Je verejná inštitúcia, zriadená mestom Stará Ľubovňa. Predmetom činnosti je práca s deťmi, mládežou a inými osobami mimo školy. Prostredníctvom záujmovej činnosti (klubov, krúžkov), neformálneho vzdelávania (zážitkových aktivít, tvorivých dielni, táborov, miestnych aktivít), školení, seminárov a medzinárodnej spolupráce napĺňame politiku práce s deťmi a mládežou na lokálnej, regionálnej i medzinárodnej úrovni. Cieľom aktivít je poskytnúť deťom, mládeži a iným osobám dostatok impulzov na aktívnu participáciu, interkultúrne učenie a aktívne a zmysluplné trávenie voľného času. Vytvárame priestor aj pre dobrovoľnícke aktivity miestnych dobrovoľníkov,  ako aj v rámci Európskej dobrovoľníckej služby.