O organizácii

OZ Inklúzia je mimovládna organizácia, ktorej cieľom je podporovať zamestnávanie znevýhodnených skupín na trhu práce, hlavne osôb so zdravotným postihnutím. OZ Inklúzia vznikla z iniciatívy odborníkov pracujúcich v oblasti podpory sociálnej inklúzie znevýhodnených občanov.