Podmienky použitia a GPDR

Nachádzate sa na stránkach dobrovoľníctvo.sk, ktorého výhradným vlastníkom je OZ C.A.R.D.O. Stránka bola zhotovená v rámci dobrovoľníckeho projektu so spoločnosťou IBM. Vstupom na ňu, jej používaním a sťahovaním akýchkoľvek materiálov z webovej stránky súhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok a ste nimi viazaní. 

Nasledujú podmienky vzťahu medzi vami a OZ C.A.R.D.O.
 
Vstupom na túto webovú stránku, jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete týmto podmienkam, súhlasíte s nimi, a že ich budete dodržiavať a súhlasíte so všetkými platnými zákonmi a inými právnymi predpismi na nich sa vzťahujúcimi, vrátane zákonov a iných právnych predpisov o vývoze a opakovanom vývoze. Registráciou na tejto stránke sa stávajú PO a FO pridruženými členmi OZ C.A.R.D.O. v zmysle stanov OZ C.A.R.D.O. a sú povinný dodržiavať všetky povinnosti takto určené. Registrácia sa považuje v zmysle stanov za elektronickú registráciu. Ak s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte túto webovú stránku.
OZ C.A.R.D.O. môže podmienky používania a informácie uvedené na tejto webovej stránke kedykoľvek upraviť. OZ C.A.R.D.O. môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia urobiť vylepšenia alebo zmeny v produktoch, službách alebo programoch, popísaných na tejto stránke.
Táto stránka a ani jej obsah sa nemôže kopírovať, reprodukovať, zverejňovať, posielať, prenášať, distribuovať alebo používať na vytváranie odvodených diel bez predchádzajúceho písomného súhlasu OZ C.A.R.D.O.. OZ C.A.R.D.O. vám poskytuje nevýhradné, neprevoditeľné a vecne obmedzené oprávnenie na prezeranie týchto webových stránok na vašom počítači na osobné a nekomerčné použitie. Toto oprávnenie je podmienené tým, že nebudete meniť zobrazený obsah tejto webovej stránky, porušovať autorské práva, ochranné známky a ani iné vyhlásenia o autorských právach, a taktiež súhlasom so všetkými podmienkami a vyhláseniami, ktoré sú súčasťou obsahu alebo sú inak stanovené na tejto stránke. Napriek tomu, ľubovoľný softvér a materiály, ktoré sú na tejto stránke k dispozícii na stiahnutie alebo používanie a obsahujú vlastné licenčné podmienky a vyhlásenia sa budú riadiť týmito podmienkami a vyhláseniami.
Nesúhlas s podmienkami a vyhláseniami na tejto stránke bude mať za následok automatické zrušenie všetkých práv, ktoré vám boli udelené, bez predchádzajúceho upozornenia a vy budete povinný okamžite zničiť všetky vami vytvorené a/alebo stiahnuté kópie materiálov, ktoré vlastníte. Okrem obmedzeného oprávnenia, popísaného v predchádzajúcom odseku, OZ C.A.R.D.O.  nezaručuje žiadne výslovné ani odvodené oprávnenia alebo licencie podliehajúce patentom, ochranným známkam, autorským právam alebo inému fyzickému alebo duševnému vlastníctvu. Obsah tejto webovej stránky nemôžete použiť na inej webovej stránke, ani na žiadnom inom médiu.

Registrácia

Pri registrácii je používateľ povinný uviesť presné a pravdivé informácie a v prípade, že neskôr dôjde k zmene týchto informácií, aktualizovať ich (v maximálnej možnej miere: online) čo najskôr. Používateľ musí zabezpečiť, aby jeho e-mailová adresa poskytnutá OZ C.A.R.D.O., bola vždy aktuálna, a aby ho na tejto adrese bolo možné kontaktovať. Po zaregistrovaní dostane používateľ prístupový kód, pozostávajúci z hesla (ďalej len „používateľské konto“). Používateľské konto umožňuje používateľovi prezerať si alebo meniť už zadané údaje o používateľovi, resp. zrušiť súhlas so spracovaním údajov. Používateľ musí zabezpečiť, aby jeho používateľské konto nebolo prístupné tretím stranám a zodpovedá za všetky transakcie a ostatné činnosti vykonané pomocou jeho používateľského konta. Po skončení práce s online systémom je používateľ povinný sa odhlásiť z webových lokalít chránených heslom. V prípade, že sa používateľ dozvie, že dochádza k zneužívaniu jeho používateľského konta tretími stranami, musí o tom okamžite písomne (prípadne e-mailom) informovať OZ C.A.R.D.O. Po prijatí oznámenia o zneužívaní účtu podľa predošlého odseku OZ C.A.R.D.O. zablokuje prístup do častí chránených heslom pre dané používateľské konto. Prístup bude takémuto používateľovi obnovený len na základe jeho žiadosti zaslanej spoločnosti OZ C.A.R.D.O., alebo po novej registrácii.
Používateľ môže kedykoľvek písomne požiadať o zrušenie registrácie, za podmienky, že vymazanie jeho konta nenaruší riadne plnenie zmluvných záväzkov. V takomto prípade OZ C.A.R.D.O. odstráni všetky údaje o používateľovi ako aj iné uložené osobné údaje o používateľovi, a to bezodkladne.

Odmietnutie zodpovednosti

Informácie na tejto webovej stránke nemusia byť korektné, aktuálne alebo úplné a táto stránka môže obsahovať technické nepresnosti alebo tlačové chyby. OZ C.A.R.D.O. nepreberá žiadnu zodpovednosť (a zrieka sa zodpovednosti) za aktualizáciu tejto webovej stránky a zachovanie aktuálnosti uvedených informácií, ani za presnosť alebo úplnosť akýchkoľvek tu uvedených informácií. Z tohto dôvodu by ste si mali presnosť a úplnosť všetkých uvedených informácií overiť, kým urobíte nejaké rozhodnutia súvisiace so službou, produktom alebo predmetnou vecou, popísanou na tejto stránke.
OZ C.A.R.D.O.  neposkytuje žiadne záruky, že oznámené problémy budú OZ C.A.R.D.O. vyriešené, aj keď OZ C.A.R.D.O.  vyžaduje poskytovanie týchto informácií s cieľom zisťovania nových problémov.

Utajené informácie

OZ C.A.R.D.O.  si prostredníctvom svojej webovej stránky neželá prijímať dôverné ani zákonom chránené informácie. Presvedčte sa prosím, či informácie alebo materiály zasielané do OZ C.A.R.D.O., nie sú dôverné. Zaslaním akýchkoľvek informácií alebo materiálov do OZ C.A.R.D.O.  poskytujete neobmedzené a neodvolateľné oprávnenie na použitie, reprodukciu, zobrazovanie, vykonávanie, prenos, distribúciu, verejné rozširovanie, vykonávanie, modifikáciu, vytváranie odvodených diel a iné bezplatné používanie týchto materiálov alebo informácií. Taktiež dávate svoj súhlas k tomu, aby OZ C.A.R.D.O.  mohlo slobodne použiť ľubovoľné myšlienky, koncepty, know-how alebo techniky, ktoré nám z akéhokoľvek dôvodu zašlete. Naše OZ však nezverejní vaše meno, ani nebude iným spôsobom publikovať skutočnosť, že ste nám zaslali určité materiály, pokiaľ: (a) nám neposkytnete povolenie použiť vaše meno; alebo (b) vám najprv neoznámime, že materiály alebo iné informácie, ktoré zašlete prostredníctvom týchto stránok, budú publikované alebo inak použité spolu s uvedením vášho mena; alebo (c) tak nebudeme musieť urobiť podľa zákona; (d) tak nevyplýva priamo z používania stránky. S osobnými údajmi, ktoré pošlete spoločnosti OZ C.A.R.D.O. za účelom získania produktov a služieb bude OZ C.A.R.D.O. zaobchádzať v súlade s pravidlami ochrany súkromia a osobných údajov. Informácie o pravidlách ochrany súkromia a osobných údajov OZ C.A.R.D.O. nájdete v odseku "Súkromie".

Obchodné vzťahy

Táto stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky a zdroje informácií iných spoločností, ako OZ C.A.R.D.O.. OZ C.A.R.D.O.  neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa iných webových stránok alebo informačných zdrojov od iných spoločností ako OZ C.A.R.D.O., ktoré môžete navštíviť prostredníctvom týchto stánok. Odkazy na webové stránky iných spoločností ako OZ C.A.R.D.O. nie sú myslené ako súhlas s ich obsahom alebo používaním týchto stránok alebo využívaním služieb ich vlastníka. Navyše OZ C.A.R.D.O. sa nepodieľa a ani nie je zodpovedné za žiadne záväzkové vzťahy, ktoré vám vzniknú s inými spoločnosťami, ani v prípade, že sa o týchto subjektoch dozviete na stránkach OZ C.A.R.D.O.. Na základe týchto skutočností potvrdzujete, že OZ C.A.R.D.O.  nie je zodpovedné za dostupnosť takýchto externých stránok alebo zdrojov a nezodpovedá za ich obsah, služby alebo iné materiály, ktorá sú dostupné z týchto stránok alebo zdrojov.


OBMEDZENIE ZÁRUK
POUŽÍVANIE TÝCHTO STRÁNOK JE NA VAŠU VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ. VŠETKY TU UVEDENÉ MATERIÁLY, INFORMÁCIE, PRODUKTY, SOFTVÉR, PROGRAMY A SLUŽBY SA POSKYTUJÚ TAK, AKO SÚ, BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK. OZ C.A.R.D.O. SA ZRIEKA V CELOM ROZSAHU V ZÁKONOM POVOLENEJ MIERE VŠETKÝCH VÝSLOVNÝCH, ODVODENÝCH, ZÁKONNÝCH A OSTATNÝCH ZÁRUK, VRÁTANE ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY NEPORUŠENIA PRÁV, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI POUŽITIA NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA VLASTNÍCKYCH PRÁV A DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA. 
NEZARUČUJE ANI TO, ŽE TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA BUDE NEPRETRŽITE FUNKČNÁ, AKTUÁLNA, BEZPEČNÁ A NEBUDE OBSAHOVAŤ ŽIADNE CHYBY.
AK SI STIAHNETE ALEBO INÝM SPÔSOBOM ZÍSKATE MATERIÁLY, INFORMÁCIE, PRODUKTY, SOFTVÉR, PROGRAMY ALEBO SLUŽBY, KONÁTE TAK NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO A BUDETE ZODPOVEDNÝ ZA AKÉKOĽVEK S TÝM SÚVISIACE POŠKODENIA, VRÁTANE STRATY ÚDAJOV ALEBO ZNIČENIA SYSTÉMU POČÍTAČA.


OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NIE JE OZ C.A.R.D.O. ZODPOVEDNÉ ŽIADNEMU SUBJEKTU ZA PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, MIMORIADNE ALEBO SÚVISIACE POŠKODENIA ŽIADNEHO TYPU, AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM SÚVISIACE ALEBO VYPLÝVAJÚCE Z TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO Z AKÉHOKOĽVEK POUŽÍVANIA TEJTO STRÁNKY ALEBO Z WEBOVÝCH STRÁNOK ALEBO ZDROJOV, KU KTORÝM TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA PRISTUPUJE, ALEBO NA KTORÉ OBSAHUJE ODKAZY, ANI ZA POUŽÍVANIE, SŤAHOVANIE ALEBO PRÍSTUP K ĽUBOVOĽNÝM MATERIÁLOM, INFORMÁCIÁM, PRODUKTOM ALEBO SLUŽBÁM, VRÁTANE ALE BEZ OBMEDZENIA NA UŠLÝ ZISK, PREVÁDZKOVÉ PORUCHY, STRATU ÚSPOR ALEBO STRATU PROGRAMOV, PRÍPADNE INÝCH ÚDAJOV, AJ KEĎ BOLO OZ C.A.R.D.O., JEHO DODÁVATELIA ALEBO VÁŠ PREDAJCA O TEJTO MOŽNOSTI INFORMOVANÍ. TOTO VYLÚČENIE A ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI SA TÝKA VŠETKÝCH ŽALOBNÝCH NÁROKOV ZALOŽENÝCH NA ZMLUVE, ZÁRUKE ALEBO ÚMYSELNOM POŠKODENÍ.
Pre špecifické materiály, informácie, produkty, softvér a služby, ponúkané na tejto webovej stránke, môžu platiť dodatočné alebo odlišné podmienky a vyhlásenia. V prípade akéhokoľvek sporu budú mať tieto dodatočné alebo odlišné podmienky a vyhlásenia prednosť pred týmito podmienkami používania.

Súkromie

Osobné informácie

Vaše osobné informácie zhromažďujeme z rôznych dôvodov, ako sú spracovanie objednávok, korešpondencia s vami, poskytnutie registrácie, či v spojení s pracovnou ponukou. Môžeme spojiť informácie, ktoré nám poskytnete, s informáciami z iných zdrojov, čo nám pomôže zlepšiť presnosť a úplnosť týchto informácií a lepšie zacieliť komunikáciu s vami. Okrem toho môžeme zhromažďovať informácie súvisiace s tým, ako používate naše webové stránky, prostredníctvom rôznych technológií, vrátane objektov cookie.

Použitia

Aby sme my či iné súvisiace subjekty mohli splniť vaše požiadavky. Aby sme vás mohli kontaktovať v súvislosti s prieskumami spokojnosti, prieskumu trhu či inými transakciami. Za účelom podpory produktov alebo služieb, ktoré sme vám poskytli. Za účelom naplnenia marketingových cieľov, ak ste povolili takéto použitie OZ C.A.R.D.O. alebo vybratými organizáciami. Aby sme mohli prispôsobiť vaše skúsenosti počas vašej návštevy našich stránok, na uľahčenie navigácie a zbieranie štatistík o používaní webových stránok.

Vaše voľby

Keď nám poskytujete svoje informácie, môžete nám dať vedieť, že nechcete, aby sme ich používali za účelom inej marketingovej komunikácie. Môžete taktiež zakázať objekty cookie vo vašom webovom prehliadači.