Angažovaná škola 2022

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií pre školy realizujúce service learningové aktivity spustila v roku 2020 národné oceňovanie Angažovaná škola, ktoré pripravuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Oceňovanie s názvom Angažovaná škola – národná cena za service learningový projekt je zamerané na zdôraznenie a ocenenie práce materských, základných a stredných škôl, ktoré realizujú service learningové projekty, podporujú aktívne občianstvo mládeže a realizujú aktivity v prospech komunity, ktorými dosahujú vzdelávacie ciele.

Cena je určená  materským, základným a stredným školám, ktoré implementujú dobrovoľnícke projekty zamerané na službu komunite v spojení so vzdelávacími cieľmi a podporujú aktívne občianstvo mládeže. Implementáciou takýchto projektov školy napĺňajú Koncepciu výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu, ktorá bola schválená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2018.

Ide o prvú cenu tohto typu, ktorá chce zviditeľniť a zdôrazniť význam práce vzdelávacích inštitúcií využívajúcich stratégiu service learning na podporu zapájania žiakov a žiačok do aktivít občianskej spoločnosti. Táto stratégia využíva poznatky a zručnosti, ktoré žiaci a žiačky získavajú počas svojho štúdia na identifikáciu problémov trápiacich komunitu, v ktorej škola pôsobí, a aplikáciu riešení týchto problémov.

Udeľovanie ceny má zdôrazniť úlohu školy ako inštitúcie, ktorá nielen odovzdáva akademický obsah, ale pripravuje mladých ľudí na účasť na demokratickom živote spoločnosti povzbudzovaním k participácii na zlepšovaní kvality života komunity a spoločnosti.

Víťazi národného kola budú nominovaní na oceňovanie na úrovni strednej a východnej Európy na tzv. Regional Award for Successful Service-Learning Practice in Central and Eastern Europe.

Prihlasovanie je otvorené do 8. júla 2022 cez prihlasovací formulár.

Viac informácií nájdete na www.angazovanaskola.sk.